2017 Vergi Affı Kanunu Kanun No : 7020

2017 Vergi Affı Kanunu Kanun No : 7020

2. Vargi Affı Kanunu 2017 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 18/5/2017 Kanun No. 7020 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; […]

SERBEST BÖLGELER KANUNU KANUN NO: 6772 ( 2017 YILI )

SERBEST BÖLGELER KANUNU KANUN NO: 6772 ( 2017 YILI )

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6772 Kabul Tarihi: 9/2/2017 MADDE 1– 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Bakanlar Kurulu bu arazi ve […]

T.C. ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ( Kanun No. 6771 )

T.C. ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ( Kanun No. 6771 )

Kanun No. 6771 Kabul Tarihi : 21/01/2017 MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 3- 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer […]

Sicil Affı Kanunu Kanun No. 6770

Sicil Affı Kanunu Kanun No. 6770

Sicil Affı Kanunu Kanun No. 6770 Madde 33 geçici madde 1 ve 2 de yer almaktadır. 27 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29961 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6770 Kabul Tarihi: 18/01/2017 MADDE 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 […]

( TARES ) Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ( Kanun No. 6750 )

( TARES ) Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ( Kanun No. 6750 )

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU Kanun No. 6750 Kabul Tarihi: 20/10/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmaktır. (2) Bu Kanun; taşınır varlıkları konu […]

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 6740 Sayılı Kanun 2016

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 6740 Sayılı Kanun 2016

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kırk beş yaşını doldurmamış olan çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi, ek 2 nci madde hükümleri çerçevesinde otomatik olarak emeklilik planına dâhil edilir. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6740 Kabul Tarihi: 10/8/2016 MADDE 1- 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik […]

Vergi Affı Kanunu 6736 ( Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması )

Vergi Affı Kanunu 6736 ( Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması )

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 6736 Kabul Tarihi: 3/8/2016 Kapsam ve tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi […]

6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 2016

6735 Sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu 2016

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU Kanun No. 6735 Kabul Tarihi: 28/7/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve […]

Çek Kanunu Kabul Edildi – Karşılıksız Çeke Hapis 2016 – 6728 Numaralı Kanun

Çek Kanunu Kabul Edildi – Karşılıksız Çeke Hapis 2016 – 6728 Numaralı Kanun

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6728 Kabul Tarihi: 15/7/2016 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflası ve iflasın ertelenmesi: MADDE 179- Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden düzenlenen […]

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Kanun No. 6698 Kabul Tarihi: 24/3/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE […]