HİZMETLERİMİZ

MEDENİ HUKUK

Medeni Hukuk (Aile – Kişiler – Evlenme – Boşanma) Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları Nafaka davaları Nişanın bozulmasından doğan davalar Tapu ve nüfus kayıtlarında ad – soyadı düzeltme ve değiştirme Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları Evlat edinmeye izin davaları Vesayet ve kayyım davaları Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları.

TİCARET HUKUKU

Şirket ana sözleşmelerinin yazılması. Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması. Şirket genel kurul işlemleri. Şirket hisse devri işlemleri .Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri. Zayi ve kambiyo senedi davaları. Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalar Kooperatif davaları. Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi.

MİRAS HUKUKU

Mirasçılık belgesinin alınması Ortaklığın giderilmesi (İzaleyi Şuyu) davaları Terekede ihtiyati tedbirler Mirasın reddi Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar Mirasçılık belgesinin iptali davaları Mirasta defter tutulması Vasiyetnamenin iptali davaları Mirasta iade davaları Miras sözleşmeleri Vasiyetname düzenlemeleri Taksim sözleşmeleri

BORÇLAR HUKUKU

Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları. Tahliye davaları. Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları. Tevdi mahalli tayini.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra takipleri İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları. Menfi tespit ve istirdat davaları. İmzaya ve borca itirazlar İstihkak davaları.

EŞYA HUKUKU

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları. Men’i müdahale davaları. Tapu iptali ve tescili davaları Şuf’a davaları. Geçit hakkı davaları. Ecrimisil davaları. Mülkiyetin Tespiti davaları.

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

Tespit davaları. Tüketici davaları. İş mahkemelerinde görülen davalar. İptal davaları. Tam yargı davaları. Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar. Yargıtay, Danıştay, ve Temyiz Duruşmalarına katılma.

DİĞER HUKUKI YARDIMLAR

Tüm Ceza Davaları (Sanık müdafiliği ve katılan vekilliği). Büroda sözlü danışma. Yazılı danışmanlık ve mütalaa . İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme. Dava, davaya cevap dilekçesi vb. dilekçeler. Temyiz ve karar düzeltme dilekçeleri. Her türlü sözleşme düzenlenmesi. Sair Her türlü hukuki yardım.

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

HAD HUKUK Bürosu 2004 yılında Avukat İbrahim Halil DEMİR tarafından İstanbul, Bakırköy’de kurulmuş olup, 2016 yılından beri İstanbul, Levent deki bugünkü adresimizde faaliyetine devam etmektedir. Kurulduğu günden beri müvekkillerinin memnuniyetini ilke edinmiş olup; hukuki bilgi ve tecrübesini müvekkillerinin menfaatleri doğrultusunda kullanmayı amaç edinmiştir. Türkiye’nin karmaşık ve bürokrasi dolu hukuk sistemi içerisinde, en hızlı çözümü sağlayacak şekilde iş planlaması yaparak, müvekkil haklarını en üst seviyede korumayı sağlamaktadır. Dava ve hukuki danışmanlık sürecinde müvekkille sürekli iletişim halinde kalarak, sonuca daha hızlı ulaşılabildiği tecrübe edilmiştir. Büromuzda, hukuki yardımınızın tüm aşamalarında 24 saat doğrudan, ilgili yönetici avukat ile iletişim kurulmakta olup, hızlı ve güvenli sonuç alınması sağlanmaktadır. Büromuzda müvekkiller adına yapılan tüm hukuki işlemler müvekkil lehine sorumluluk sigortası kapsamında sigortalanmış bulunmaktadır.

GÜNCEL HUKUKİ MAKALELER

Hukuki Makaleler